Chọn một Kênh

Kênh mặc định cho các trình chiếu, tất cả người dùng công cộng đều có thể truy cập kênh này.

Kênh Đối tác

Kênh Riêng tư

Được sử dụng để xuất bản các trình chiếu trong phạm vi mạng lưới đối tác.